T3, 10 / 2021 4:27 chiều | minhanhqn

Các cổ đông trong công ty cổ phần có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần, tuy nhiên việc chuyển nhượng cần thực hiện đóng thuế theo quy định pháp luật. Khi chuyển nhượng cổ phần cho nhau phải nộp các loại thuế nào và cần nộp bao nhiêu sẽ được giải đáp trong bài viết sau:

  1. Chuyển nhượng cố phần có phải kê khai thuế?

Theo Điều 4 Thông tư 25/2018/TT-BTC quy định thì thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần để tính thuế thu nhập cá nhân thuộc vào thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

Thu nhập từ việc thực hiện chuyển nhượng chứng khoán, trong đó bao gồm:

– Thu nhập từ việc chuyển nhượng cổ phiếu;

– Thu nhập từ quyền mua các cổ phiếu, các trái phiếu, các tín phiếu, các chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo Luật Chứng khoán quy định;

– Thu nhập từ việc thực hiện chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Thuế chuyển nhượng cổ phần tại Tuy Phước
  1. Đối tượng phải nộp thuế chuyển nhượng cổ phần?

Trong công ty cổ phần, cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của chính họ trừ các trường hợp hạn chế theo quy định pháp luật.

Như vậy, cổ đông trong công ty cổ phần đều có quyền chuyển nhượng cổ phần theo quy định pháp luật và điều lệ công ty. Đồng thời khi chuyển nhượng cổ phần các cổ đông này đều thuộc trường hợp phải nộp thuế bởi:

Căn cứ điều 4 Thông tư 25/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung điểm b, khoản 4, điều 2, tại thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định: Các thu nhập phát sinh từ chuyển nhượng chứng khoán bao gồm cả trường hợp thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu đều phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Mà trong đó, cổ phiếu là một loại chứng chỉ của công ty cổ phần thực hiện phát hành, dữ liệu điện tử hoặc bút toán ghi nhận trên sổ để xác nhận về quyền sở hữu của một hay một số cổ phần thuộc công ty nào đó. Theo đó cổ phiếu là hình thức thể hiện của cổ phần do cổ đông là người nắm giữ.

Do vậy, với khoản thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần – chuyển nhượng cổ phiếu, các đối tượng vẫn phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

  1. Các loại thuế phải kê khai khi chuyển nhượng cổ phần

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu đánh trên các khoản thu nhập của cá nhân hoặc của tổ chức như tiền lương, tiền công; chuyển nhượng vốn trong công ty, bất động sản; đầu tư… mà cá nhân phải trích nộp vào ngân sách nhà nước. Khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần thì phải thực hiện thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng này.

  1. Cách tính thuế chuyển nhượng cổ phần

Theo căn cứ tại khoản 2 điều 11 thông tư số 111/2013/TT-BTC, cụ thể có 2 cách tính thuế chuyển nhượng cổ phần như sau:

Cách 1: Chủ thể là cá nhân đã thực hiện việc đăng ký thuế, khi làm thủ tục quyết toán thuế  đã được mã số thuế, đồng thời xác định được thu nhập tính thuế của từng loại chứng khoán, từ đó nộp thuế theo mức của thuế suất là 20%.

Thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng cổ phần ( Thuế TNCN) trong trường hợp này sẽ tính bằng công thức:

Thuế TNCN = 20% x ( Thu nhập tính thuế)

= 20% x ( Giá chuyển nhượng chứng khoán – giá mua – các chi phí hợp lý liên quan trong khi thực hiện chuyển nhượng)

Trong đó, giá mua được tính bằng công thức:

Giá mua = Tổng giá bình quân từ từng loại của chứng khoán được bán ra trong kỳ.

Cách 2: Chủ thể là cá nhân chuyển nhượng cổ phần nộp thuế theo thuế suất là 0,1% của giá chuyển nhượng chứng khoán mỗi lần. Theo đó thuế TNCN được tính bằng công thức:

Thuế TNCN = 0,1% x giá chuyển nhượng từ chứng khoán của mỗi lần

Nộp thuế chuyển nhượng cổ phần ở đâu?

– Căn cứ tại khoản 6 điều 21 thông tư số 92/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung khoản 5, điều 16 của thông tư 156/2013/TT-BTC thì nơi nộp hồ sơ khai thuế đồng thời cũng là nơi nộp thuế chuyển nhượng cổ phần cổ phiếu, cụ thể là tại cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp đã phát hành chứng khoán sau đó cá nhân thực hiện việc chuyển nhượng.

– Cũng theo đó, các thành phần trong hồ sơ cần phải nộp khi thực hiện khai thuế là:

+ Tờ khai theo mẫu số 4/CNV-TNCN được ban hành kèm thông tư 92/2015 của Bộ Tài chính;

+ Bản chụp của bản gốc Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa các bên

Quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với đội ngũ kế toán của chúng tôi để được giải đáp!

Bài viết cùng chuyên mục