T2, 09 / 2021 4:44 chiều | minhanhqn

Khác với công ty cổ phần, công ty tnhh hai thành viên trở lên khi có sự thay đổi thành viên trong công ty cần làm thủ tục thông báo lên Sở kế hoạch và đầu tư về sự thay đổi đó. Tùy vào trường hợp thay đổi mà công ty cần thực hiện các hồ sơ thủ tục khác nhau. Chúng tôi sẽ chia sẻ về hồ sơ thủ tục cần thiết giúp quý khách thực hiện việc thay đổi dễ dàng:

Công ty TNHH hai thành viên trở lên phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư trong vòng 10 ngày kể từ ngày quyết định thông qua việc thay đổi thành viên góp công ty do chuyển nhượng, thừa kế hoặc tiếp nhận thành viên góp vốn mới.

Các trường hợp thực hiện thủ tục thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH 2 thành viên:

– Tiếp nhận thêm thành viên mới vào công ty.

– Chuyển nhượng một phần hay toàn bộ phần vốn cho cá nhân, tổ chức khác.

– Thay đổi thành viên do thừa kế.

– Có thành viên không thực hiện đúng nghĩa vụ về thời hạn góp vốn và phần vốn góp.

– Thành viên tặng cho phần vốn góp.

Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên
  1. Trường hợp tiếp nhận thành viên mới dẫn đến tăng vốn Điều lệ:

Hồ sơ bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;

– Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty;

– Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên là cá nhân;

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

  1. Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

– Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng;

– Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên mới là cá nhân;

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

  1. Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

– Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người thừa kế.

  1. Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn, danh sách các thành viên còn lại của công ty. Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

  1. Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do tặng cho phần vốn góp:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ;

– Hợp đồng tặng cho phần vốn góp;

– Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá của thành viên mới là cá nhân;

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

  1. Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Khi đó, công ty cần làm thủ tục chuyển đổi loại hình về công ty TNHH một thành viên. Hồ sơ gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên;

– Điều lệ công ty chuyển đổi;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 79 Luật Doanh nghiệp.

– Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 79 Luật Doanh nghiệp;

– Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức

– Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc chuyển đổi loại hình công ty.

  1. Thủ tục thực hiện:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp qua mạng điện tử trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Phòng đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ trong vòng 3 -5 ngày kể từ ngày tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ có đầy đủ giấy tờ, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ Sở kế hoạch và đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ.

Quý khách hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về các hồ sơ, thủ tục cần thiết!

Bài viết cùng chuyên mục